1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je společnost Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o. so sídlem Traťová 574/1, 619 00 Brno, Česká republika, která je zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka: C 76759, IČO: 29376980, DIČ: CZ29376980, tel. +420 513 035 888, e-mail: ekotox(at)ekotox.cz (dále jen „prodávající“).

1.2 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího za účelem koupě zboží, které prodávající nabízí.

1.3 Kupujícím je také každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoli způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby mu prodávající obstaral zboží, které nemá zařazený v nabídce s úmyslem koupě tohoto zboží.

1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží nebo službu si může kupující objednávat následovně: a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,

2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží nebo využít objednanou službu a zaplatit za objednávku dohodnutou cenu.

2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin e-mailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost zboží nebo služby a termín dodání. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!

2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží a služby za dohodnutou cenu podle objednávky.

2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží nebo služby bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že už byla suma za objednané zboží nebo službu uhrazená, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo je doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.

2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy nelze zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu hned vrátí uhrazenou sumu v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, službu, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že nelze kontaktovat kupujícího (chybně uvedené anebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).

3. CENY

3.1 Prodávající je plátcem DPH.

3.2 K základní ceně objednávky je připočtena cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (v každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující prostřednictvím dobírky, platby kartou, službou PayPal nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou pošle společně s potvrzením objednávky e-mailem. Platbu za služby může kupující uskutečnit následovně:

a) převodním příkazem ze svého účtu, 

b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího,

c) platebním systémem Pay Pal

d) platebním systémem Card Pay

4.2 Platba je možná v Kč nebo v EUR.

4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu společně se zbožím, nebo elektronicky po potvrzení platby za službu.

4.4 Platební podmínky 

V internetovém obchodě www.reachtraining.eu může kupující uhradit kupní cenu těmito způsoby: 

- dobírka - nejpoužívanější způsob platby za zboží. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště.

- platba kartou online - CardPay (platba virtuálním POS terminálem Tatra banky, možné je platit i kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydanými jakoukoli oficiální bankovní institucí.)

- převodní příkaz na základě vystavené předfaktury (jen firmy a organizace)

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dní od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 14 dní nebo po dohodě s kupujícím se může prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky telefonicky, nebo e-mailem. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámená prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Zboží bude vyexpedováno okamžitě po potvrzení objednávky a po splnění všech podmínek pro vyskladnění.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zabezpečuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:

a) kurýrní službou,

b) Českou poštou.

6.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.

6.3 Zboží je přiměřeně zabaleno a zabezpečeno. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.

6.4 Společně se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající taktéž dodá společně se zbožím návod k obsluze a záruční list, pokud to vyžaduje povaha zboží.

6.5 Za zboží odpovídá prodávající až do jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzaté kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.

6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.

6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné a balné platíte jako za jeden balík.

7. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

7.1 Tyto Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí Přihlášky na vzdělávací kurzy (dále jen „Přihláška") a upravují vztah mezi Poskytovatelem výuky a účastníkem výuky.

Poskytovatelem výuky je (dále jen „Poskytovatel“):

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o.

Traťová 574/1, 

619 00 Brno, 

Česká republika

IČO: 29376980, 

DIČ: CZ29376980

7.2 Poskytovatel poskytuje vzdělávací služby v oblasti chemické bezpečnosti, BOZP, chemické legislativy, podnikání na území EU a disponuje personálními a věcnými kapacitami pro poskytování výuky v těchto oblastech (dále jen „Vzdělávací služby“).

7.3 Charakteristika vzdělávací služby

Za vzdělávací službu se považuje vzdělávací kurz v oblasti chemické bezpečnosti, BOZP, chemické legislativy, podnikání na území EU (dále jen „školení“). Cílem školení je poskytnout účastníkům praktické porozumění podnikových procesů ovlivněných legislativou a na reálných situacích předvést práci s důležitými dokumenty a odpovědnými institucemi. Během školení účastník participuje na společných projektech, které simulují reálné situace z praxe.

7.4 Práva a povinnosti Poskytovatele a Účastníka školení

- Poskytovatel se zavazuje prostřednictvím svých lektorů zajistit Účastníkovi školení odborné vyučování během celého trvání vzdělávacího programu. 

- V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Poskytovatele, resp. jeho smluvních lektorů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. práceneschopnost vyučujícího lektora, státní svátek, nepřízeň počasí atd.), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z vyučovacích hodin, se Poskytovatel zavazuje o těchto skutečnostech a o navrhovaných opatřeních bezodkladně informovat Účastníka školení. Poskytovatel má právo změnit obsah a harmonogram výuky jednotlivých modulů.

- Poskytovatel má právo přenést svá práva a povinnosti vyplývající ze Všeobecných podmínek na třetí osobu (dále jen „Nabyvatel“), přičemž však musí zajistit plnění svých závazků Nabyvatelem tak, jako by tyto závazky plnil sám. V takovém případě je Nabyvatel oprávněn plnit závazky vyplývající ze Všeobecných podmínek i prostřednictvím třetích osob (například prostřednictvím Poskytovatele), přičemž však vůči Účastníkovi školení odpovídá tak, jako by tyto závazky plnil sám.

7.5 Účastnický poplatek a platební podmínky

Účastník se zavazuje dodržovat svoji účast na výuce. Za zmeškané hodiny nepatří Studentovi žádná náhrada ve formě slevy z ceny studia nebo vrácení alikvótní částky z ceny studia za zmeškané hodiny.

7.6 Výška poplatku za absolvování školení se řídí platným ceníkem zveřejněným na webstránkách www.reachtraining.eu k datu objednání kurzu.

8. ODSTOUPENÍ OD VYŘÍZENÉ OBJEDNÁVKY

8.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vyřízené objednávky (podle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 7 pracovních dní ode dne převzetí zboží.

8.2 Zboží k vrácení musí být:

a) nepoškozené,

b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),

c) včetně přiloženého dokladu o koupi.

8.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vyřízené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,

b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, s pojištěním a použít vhodný obal, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy),

c) uhradit výdaje související s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).

8.4 Po splnění podmínek bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen: a) převzít zboží nazpět, b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dní ode dne odstoupení od vyřízení objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.

8.5 V případě nesplnění některé podmínky podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vyřízené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího nazpět.

8.6 Podmínky ukončení školení

Vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem se končí ukončením školení a zaplacením celkové ceny studia. Před uplynutím dohodnuté doby je možné školení ukončit:

a) písemnou dohodou uzavřenou mezi Poskytovatelem a Účastníkem, 

b) jednostranným ukončením studia ze strany Účastníka,

c) odstoupením Účastníka za podmínek dohodnutých v těchto Všeobecných podmínkách.

- Jednostranné ukončení školení ze strany Účastníka

Účastník je oprávněn na základě svého písemného oznámení adresovaného Poskytovateli (dále jen „oznámení“) jednostranně ukončit školení. Studium je v tomto případě ukončeno dnem, ve kterém bylo Poskytovateli doručeno oznámení.

Účastníkovi při jednostranném odstoupení od školení nevzniká nárok na vrácení poplatku za absolvování vzdělávacího programu.

- Odstoupení Účastníka 

Účastník je oprávněn odstoupit od studia, pokud Poskytovatel ztratí oprávnění na poskytování služeb uvedených ve Všeobecných podmínkách.

V případě odstoupení od studia si Poskytovatel nebude nárokovat, resp. vrátí Účastníkovi alikvotní částku ceny studia ode dne ukončení studia do termínu řádného ukončení studia za stejných podmínek jako při jednostranném ukončení studia ze strany Účastníka.

9. ZÁRUKY A REKLAMACE

9.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, Obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zvláštními předpisy.

9.2 Záruční doba na všechno nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. Na uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o koupi (přiložená faktura). Předložení dokladu o koupi pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.

9.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo její části) způsobené používáním.

9.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit k reklamaci čistý, mechanicky nepoškozený, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen společně se zbožím zaslat i popis vady.

9.5 Reklamační řád školení a kurzů

- Prezenční kurz 

V případě nespokojnosti zákazníka s prezenčním školením z opodstatněných důvodů jako např. nedostatečná příprava instruktora, nevyhovující prostory, nevyhovující technické zabezpečení apod., je zákazník povinen na danou skutečnost upozornit bezodkladně, do 2 dní od zjištění dané skutečnosti. V tomto případě je poskytovatel povinen zajistit nápravu dané situace. Pokud to není možné, je povinen nabídnout účastníkovi kurzu nový termín stejného školení. Každá reklamace bude posuzován individuálně, i v případě jejího podání v pozdějším termínu nebo z jiných důvodů.

- Online kurz 

V případě nespokojnosti zákazníka s online kurzem, má právo zákazník do 14 dní od zakoupení, na základě písemně doručení reklamace, od kurzu odstoupit a získat tak plnou sumu za kurz zpět.

- Platba a nárok na kurz 

Zaplacením sumy za kurz má student právo účasti na kurzu, ať už prezenčním nebo online kurzu. Pokud na kurz nebyl řádně přihlášen nebo nezískal k němu přístup, je potřeba kontaktovat podporu poskytovatele, který je povinen se postarat o nápravu.

9.6 POSTUP REKLAMACE:

9.6.1. Co nejdříve nás informovat e-mailem nebo telefonicky o chybě výrobku.

9.6.2. Poslat produkt zpět na adresu firmy prodávajícího

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Všechny osobní údaje poskytnuté zákazníkem v rámci objednávky zboží nebo zákaznické registrace prostřednictvím internetového obchodu www.reachtraining.eu jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jako „ZOOÚ"). K poskytování osobních údajů dochází při odeslání objednávky nebo registraci zákaznického účtu v rámci internetové prodejny Ekotoxikologického centra, a to v rozsahu údajů uváděných ve formuláři objednávky nebo v registračním formuláři.

10.2 Odesláním objednávky, resp. uzavřením kupní smlouvy, dává zákazník v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. souhlas prodávajícímu se zpracováním, shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pro účely uzavření kupní smlouvy, vyřízení objednávek a související komunikace se zákazníkem, ale i po úspěšném vyřízení objednávky pro účely plnění ze smlouvy a vedení příslušné evidence (např. při vyřizování reklamací, vedení účetnictví apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků odevzdávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží.

10.3 Provedením registrace zákaznického účtu přes internetový obchod www.reachtraining.eu, zákazník souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů prodávající, případně třetí osoba, jako touto společností určený zprostředkovatel ve smyslu citovaného zákona, zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zákazníka poskytnuté zákazníkem při jeho registraci. Zákazník také uskutečněním zákaznické registrace anebo zaškrtnutím souhlasu se zasíláním novinek jakoukoli formou při odesílání objednávky, uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním a využíváním těchto jeho osobních údajů pro účely propagační a marketingové a odevzdáním těchto údajů obchodním partnerům prodávajícího pro účely propagace a marketingu, a současně vyslovuje souhlas s tím, aby prodávající a případně třetí osoby, se kterými tato společnost uzavřela příslušná smluvní ujednání, posílali zákazníkovi obchodní oznámení v elektronické podobě, ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail, pohlaví. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

10.4 Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje a nezpřístupňuje osobní údaje zákazníků žádné další osobě, s výjimkou: společností zajišťujících přepravu zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků odevzdávány v minimálním rozsahu potřebném pro účely doručení zboží (zejména Česká Pošta). Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních informací je udělen na dobu neurčitou a je možné ho kdykoliv zdarma odvolat výslovným a určitým projevem písemnou formou adresovanou prodávajícímu, a to poštou, telefonicky nebo elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde zároveň ke zrušení zákaznické registrace. Zákazník má právo požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně.

Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů podle odstavce 1 a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

10.5 Účastník registrací na školení prohlašuje, že v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely potřebné pro organizaci účasti na školení. 

11. Závěrečné informace

11.1 Zákazník je povinen dodržovat všechna vyhlášení o autorských právech a vlastnictví uvedené v původních materiálech a všech kopiích materiálů. Zákazník není oprávněn žádným způsobem měnit, veřejně zobrazovat, předvádět, rozšiřovat ani jinak používat materiály z tohoto školení pro veřejné ani komerční účely. Materiály na stránkách www.reachtraining.eu jsou chráněny autorským právem. Neoprávněné používání materiálů ze stránek www.reachtraining.eu představuje porušení autorského práva, které má občanskoprávní, a také trestněprávní důsledky.

Zákazník není oprávněn kopírovat ani rozšiřovat žádné materiály získané koupí na těchto stránkách, a tak nesmí materiály využít ke svému obohacení.

11.2 Poskytovatel a Účastník školení souhlasí, že jejich vztah založený na základě uvedených podmínek se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. Neplatnost některého ustanovení uvedeného ve Všeobecných podmínkách nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení, která takovými důvody neplatnosti není dotčena. Všechny změny a doplňky k uvedeným podmínkám je možné uskutečnit jen na základě písemného podnětu.

11.3 Dozor nad poskytováním služeb provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno.

11.4 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice. V Brně, dne 10.4.2019